Formal thank you letter sample

              Mr. Anastasias Kaisaris Career Advice Manager University of Athens Right Square, 15 Athens, Greece Elena Papules Seventh Street, 89 Kavalla, Greece Tel. XXXXXXXX E-mail: XXXXXXXX   25/06/2013 Dear Mr. Kaisaris, Thank you very...